Duurzame inrichting van regionale arbeidsplatforms met netwerksturing

Van Spaendonck Management Consultants heeft een conceptueel model ontwikkeld over netwerksturing. Hierbij is een verband gelegd tussen theorie over netwerken, de theorie over het willen bewerkstelligen van duurzame veranderingen en de praktische ervaringen van programmamanagers in gemeenten. In netwerken rond arbeidsmarktbeleid is het model uiteraard toepasbaar, maar hoe beter toegesneden op de spelers van arbeidsmarktbeleid hoe groter het effect van toepassing van het model en hoe sterker onze aanbevelingen worden om duurzame samenwerking tussen partijen inzake arbeidsmarktbeleid te kunnen realiseren. Duurzaam regionaal arbeidsmarktbeleid is een samenspel tussen de vier o’s: ondernemingen, onderwijs, overheid en onderzoek.
In de diverse platforms voor regionaal arbeidsmarktbeleid is sprake van een veelheid van bestuurlijke initiatieven, vaste en losse overleggen en diverse arbeidsmarktprojecten. Door deze veelheid van inspanningen is de efficiency en effectiviteit van het arbeidsmarktbeleid momenteel niet helder.

Op het ogenblik zijn de genoemde overleggen praatplatforms, waarin de frustraties oplopen. De aansturing van deze platforms gebeurt door het toepassen van projectmatige of hiërarchische instrumenten, dan wel door bestuurlijke insteek als het belang van vertegenwoordiging en achterban van elke participant. Deze instrumenten slaan de plank behoorlijk mis in geval van samenwerking tussen autonome organisaties, waarbij eerder sprake is van netwerksturing.

Resultaten

Als resultaat is het onderstaande opgeleverd:

  • "Veranderen door verbinden. Hoe u ambities met uw partners in een programmanetwerk kunt effectueren." Een publicatie waarin het conceptueel model Programmanetwerken is geïnstrumenteerd met zowel doelen, te ondernemen activiteiten, te plegen sturing en interventies en verantwoordingsinstrumentarium.
  • "Yes we can! Naar een effectiever regionaal arbeidsmarktbeleid in de Stedendriehoek". Hierin komt onder andere aan de orde waarom effectief arbeidsmarktbeleid gekoppeld dient te worden aan regionaal economisch beleid. Er wordt kort toegelicht welke type platforms in het onderzoek zijn bestudeerd.
  • "Slagkracht uit zich in het boeken van resultaten". Een aanbeveling hoe regionale platforms voor arbeidsmarktbeleid effectief kunnen worden ingericht en georganiseerd op basis van programmanetwerken.
  • "Naar een slagkrachtig regionaal arbeidsmarktbeleid." Een artikel voor het maandblad Economische Statistische berichten (ESB), geschreven samen met professor De Gier van de Radboud Universiteit.