Brabants Expertisecentrum Socialerer ondernemen (BESO)

Het thema "Sociaal Ondernemerschap" is in Nederland relatief nieuw. Expertise op het thema sociaal ondernemerschap is in Nederland grosso modo geconcentreerd binnen twee organisaties terug te vinden: TNO Kwaliteit van Leven en WVS (seniorniveau). De provincie Noord Brabant heeft bovengemiddeld te maken met zowel de gevolgen van de economische crisis als sociaal-demografische ontwikkelingen (ontgroening, vergrijzing). Als uitwerking hiervan heeft de provincie WVS en TNO verzocht hun expertise in de periode 2009-2011 in te zetten ten behoeve van een op te richten Brabants Expertisecentrum Sociaal Ondernemerschap.

Het primaire doel van het BESO is de vergroting van het absorptievermogen en de absorptiebereidheid onder Brabantse ondernemers met betrekking tot het in dienst nemen van medewerkers die niet 100% productief zijn. Vanuit deze optiek gaan Wissenraet Van Spaendonck en TNO Kwaliteit van Leven het Brabants Expertise-centrum Sociaal Ondernemerschap (BESO) op- en inrichten. De insteek van het BESO is om parallel langs de lijn van directe en indirecte ondersteuning en informatievoorziening te werken. Dit maakt het mogelijk om als centrum direct bereikbaar te zijn voor (sociale) ondernemers die op zoek zijn naar informatie of ondersteuning, terwijl tegelijkertijd gewerkt wordt aan de disseminatie van expertise op een dusdanige wijze dat de informatie en expertise breder beschikbaar komen. Dit op zijn beurt komt de toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie en expertise ten goede. Op termijn zou dit er toe dienen te leiden dat partijen die de informatie, begeleiding en ondersteuning van ondernemers tot hun kerntaak rekenen ook sociale ondernemers op een adequatere wijze op dit thema kunnen bedienen.

Resultaten
De inhoudelijke resultaten kort op een rij:

  • De voor Noord Brabant relevante (subsidie)regelingen zijn verzameld, ontsloten en geborgd in een zoekmachine op de BESO-website (www.beso-brabant.nl).
  • Relevante intermediaire organisaties in Noord Brabant zijn benaderd en geïnformeerd. Draagvlak voor BESO is bij deze organisaties aanwezig.
  • Zowel de junior als de medior accountmanagers hebben gedurende de looptijd van het Fundatie-project hun kennis en (advies)vaardigheden op het terrein van socialer ondernemen op het gewenste peil gebracht (learning by doing). Zij zijn nu allen zelfstandig in staat werkgevers te informeren, adviseren en ontzorgen op het BESO-thema.
  • De medior accountmanager heeft zich doorontwikkeld op operationele sturing en coaching/begeleiding van de junior accountmanagers.
  • Advies- en ondersteuningstrajecten zijn uitgevoerd voor een vijfentwintigtal Brabantse ondernemers